Spring naar inhoud

Managementsamenvatting

Het jaar 2021 in het kort

Januari 2021

Eenmalige huurverlaging

Huurders met een laag inkomen die in een relatief dure huurwoning wonen, hadden in 2021 eenmalig recht op huurverlaging. Deze verlaging is automatisch doorgevoerd. Actium houdt bij het toewijzen van woningen al rekening met het inkomen van huurders. Toch zijn er huurders die een te hoge huur betalen ten opzichte van hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald.

Januari 2021

Subsidie aanschaf regenton in Assen

Inwoners en bedrijven in de gemeente Assen kunnen van maart 2021 tot 1 maart 2023 gebruik maken van drie verschillende subsidies om te helpen hun omgeving klimaatbestendig te maken. Actium doet binnen de regeling van de gemeente iets extra’s voor huurders door een aanvulling van €20,- te geven bij het aanschaffen van een regenton. Hiermee stimuleren we huurders om bewuster om te gaan met water.

Meer over deze gebeurtenis

Januari 2021

Uitkomsten onderzoek woonwagens

Eind 2020 werd onderzoek gedaan naar de behoefte aan woonwagens en standplaatsen in de regio Zuidwest Drenthe. De uitkomst van het onderzoek is dat het huidige aanbod niet helemaal aansluit bij de vraag die er is en die er naar verwachting in de toekomst gaat zijn. Actium is met gemeenten en andere corporaties aan de slag gegaan om gezamenlijk beleid op dit onderwerp te maken. En om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn. Hierover blijft contact met de woonwagenbewoners.

Maart 2021

Ontmoeten en ontzorgen in het Beleefhuis

Het Beleefhuis in Assen biedt nu ook opvang voor mensen die mantelzorg ontvangen. De mantelzorger kan op deze manier de mantelzorg overdragen (respijtzorg). Dit kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. Wethouder Jan Broekema van de gemeente Assen liet zich woensdag 3 maart bijpraten over deze vorm van zorg aan mantelzorgers en bezocht het Beleefhuis. 

Meer over deze gebeurtenis

Maart 2021

Huurders bouwen mee aan huis van de toekomst

Woningcorporatie Actium is één van de acht Drentse initiatiefnemers van Drenthe Woont Circulair en is daarnaast een pilotproject gestart onder de naam Plan C. Vanuit het samenwerkingsverband Plan C (Plan Circulair) realiseert Actium minimaal twintig circulaire woningen aan de Kloosterakker in Assen. Hoe deze woningen en de woonomgeving er precies uit komen te zien, ligt nog open. De stem van de toekomstige bewoners speelt namelijk een belangrijke rol. Hoewel er nog geen steen gelegd is, werden de eerste zes woningen al beschikbaar gesteld. Geïnteresseerden kregen daarmee de unieke kans om actief mee te denken én te beslissen over het ontwerp van zowel hun woning als de woonomgeving.

Meer over deze gebeurtenis

Maart 2021

Actium omarmt Tante Co

Sinds de coronapandemie is Actium continu op zoek naar nieuwe manieren om op een veilige manier met huurders in gesprek te blijven. Als eerste woningcorporatie experimenteert Actium met Tante Co. Dit is interactief scherm dat eenvoudig te bedienen is en daarom erg geliefd in verzorg- en verpleeghuizen. Via het scherm worden eenvoudige vragen gesteld, bijvoorbeeld over wensen voor de inrichting van gezamenlijke ruimtes of welke activiteiten men leuk vindt of juist niet. In De Amstelflat in Assen, de Rikkingahof in Oosterwolde en de Zantingehof in Zuidwolde werd gestart met een proef om samen met Tante Co op te halen wat er onder bewoners leeft en speelt.

Maart 2021

Woningzoekenden waarderen het gemak van Thuiskompas

De acht Drentse woningcorporaties en hun 12 huurdersorganisaties onderzochten hoe bekend Thuiskompas is, de website voor woningzoekenden. En hoe woningzoekenden het gebruik van het platform ervaren. De uitkomsten van het onderzoek helpen bij de doorontwikkeling en verbetering van Thuiskompas. Bijna 11.000 woningzoekenden deden aan het onderzoek mee. 64% van de woningzoekenden vindt de website gebruiksvriendelijk. Het aanbod aan huizen en de advertenties beoordelen zij als overzichtelijk. Met de stelling: ‘Het reageren op een huurhuis vond ik makkelijk’, was 93% van de mensen het eens. Het onderzoek laat ook zien waar nog verbeteringen mogelijk zijn. De corporaties gaan aan de slag met de verbeterpunten.

Meer over deze gebeurtenis

April 2021

Geen huurverhoging in 2021

Ieder jaar past Actium op 1 juli de huur aan. Maar in 2021 deden we dat niet: de huren bleven gelijk. Hiermee kwamen we huurders tegemoet in de coronacrisis. De servicekosten stegen wel met 1,4% om deze kostendekkend te houden.

April 2021

Website en 'Mijn Actium' vernieuwd

Actium is gestart met een nieuwe opgefriste website, met daarbij ook een vernieuwd  ‘Mijn Actium’. Huurders kunnen gemakkelijk en snel hun woonzaken online regelen. Wij blijven bereikbaar om huurders persoonlijk te woord te staan. Ook werken medewerkers met een nieuw klantvolgsysteem. Hiermee kunnen we onze huurders steeds beter helpen. Online en persoonlijk. Het geeft onze medewerkers de ruimte om aandacht te geven daar waar het nodig is.

Meer over deze gebeurtenis

Mei 2021

Actium in gesprek voor herijking strategische koers

Actium herijkte dit jaar de strategische koers. Dit deden we samen met huurders en samenwerkingspartners in Drenthe en de regio Zuidoost Friesland. Met als uitgangspunt dat we elkaar nodig hebben om de beste resultaten te halen en om nu en in de toekomst prettig te kunnen wonen en samenwerken in deze regio. Er werden drie regiogesprekken georganiseerd. De gesprekken gingen over onderwerpen als leefbaarheid, zorg, de beschikbaarheid van woningen, de openbare ruimte en duurzaamheid. De uitkomst van de gesprekken is gebruikt als input voor het aanpassen van de strategische koers.

Mei 2021

Oplevering 14 woningen Noordenveld in Assen

Aan het Noordenveld in Assen bouwde Actium 14 energiezuinige woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen. De woningen zijn gerealiseerd als een zogenaamde BENG woning (bijna energieneutraal gebouw). Ze zijn extra geïsoleerd en helemaal aardgasvrij door gebruik te maken van zonne-energie en een verticale bodem warmtewisselaar. Dit nieuwbouwproject valt binnen de wijkvernieuwing van Mijn Buurt Assen. In dit samenwerkingsverband werken Actium, gemeente Assen en Vaart Welzijn nauw samen. 

Juli 2021

Actium levert 30 energieneutrale woningen op rondom Cruyffcourt Assen

Alle woningen rondom het Cruyffcourt in Assen zijn energieneutraal gebouwd. Dit betekent dat de woning zelf met de zonnepanelen op het dak de benodigde energie opwekt voor het verwarmen, koelen en ventileren van de woning en het gebruik van installaties. Huurders betalen alleen voor de energie die ze zelf verbruiken, zoals warm water voor het douchen, de wasmachine, de koelkast, tv, etc.

Juli 2021

Bouwstroom Noord: 200 woningen per jaar

Bouwstroom Noord (was: Bouwstroom Drenthe) is een unieke samenwerking tussen woningcorporaties Woonservice, Woonconcept, Wold & Waard, Lefier, Actium en marktpartijen Dura Vermeer Bouw Hengelo en Trebbe. Uniek vanwege de intensieve samenwerking tussen corporaties en marktpartijen en uniek door het tempo van deze samenwerking. De corporaties staan voor een grote opdracht om te zorgen voor voldoende betaalbare en energiezuinige woningen. Door stijgende kosten en gebrek aan materiaal staat de bouw van woningen onder druk. Er moet anders en slimmer (samen)gewerkt worden. Binnen Bouwstroom Noord gaan de partijen gezamenlijk 200 sociale huurwoningen per jaar bouwen. Het eerste bouwproject is eind 2021 gestart door corporatie Wold en Waard.  Actium start eind 2022 in Assen met twee projecten. 

Oktober 2021

‘Weer Thuis’ convenant ondertekend in Noord-, Midden– en Zuid-West Drenthe

Eind oktober 2021 is er een convenant ondertekend door woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen, voor het gezamenlijke doel: Mensen voor wie dat mogelijk is, laten ‘doorstromen’ uit maatschappelijke opvang, medisch verblijf of beschermd wonen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding.

De ondertekening van het Uitstroomconvenant is het sluitstuk van een proces van afstemming en overleg, leren van elkaar, elkaars taal leren spreken tussen collega’s van zorgaanbieders, wmo afdelingen van gemeenten en van corporatiemedewerkers.

Oktober 2021

Nog meer energiezuinige woningen in Assen

Aan de Vivaldilaan/Smetanalaan in Assen heeft Actium 28 energiezuinige woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen gebouwd. Met een woonkamer/keuken, twee slaapkamers, een ruime badkamer met tweede toilet en zolder met vaste trap, zijn de woningen ook geschikt voor starters en vitale ouderen. De woningen worden gerealiseerd als een zogenaamde BENG woning (bijna energieneutraal gebouw). De woning wordt extra geïsoleerd en is helemaal aardgasvrij door gebruik te maken van zonne-energie en een verticale bodem warmtewisselaar. 

November 2021

Eerste tiny forest bij woningcorporatie

Leerlingen van Kindcentrum Theo Thijssen in Assen plantten op 30 november, samen met IVN Natuureducatie, Groentotaal A. de Boer en medewerkers van Actium, een tiny forest in de wijk de Lariks in Assen. Een tiny forest is een groene oase ter grootte van een tennisbaan: waar bomen groeien, insecten zoemen en egels kunnen schuilen. Een plek waar kinderen leren over de natuur en les krijgen in het buitenlokaal. En waar buurtbewoners, ook als ze minder goed ter been zijn, kunnen genieten van het groen. Leerlingen van de school en buurtbewoners dachten actief mee en maakten het ontwerp. Dit is het eerste tiny forest dat door een woningcorporatie is gerealiseerd. Actium draagt graag bij aan een groene woonomgeving waar het fijn wonen is.

December 2021

Prestatieafspraken gemeenten

Ieder jaar maakt Actium afspraken met de 9 gemeenten en huurdersorganisaties in haar werkgebied. Deze afspraken gaan over wat we met elkaar doen op het gebied van wonen: de prestaties die we leveren. Dit noemen we prestatieafspraken. De afspraken leggen we vast en staan op onze website.

Meer over deze gebeurtenis

December 2021

Muurschildering geeft kleur aan leegstaande wijk Lariks-West in Assen

In de wijk Lariks sloopt Actium de ruim 100 woningen aan de Delft, Aar en Stroom. Dat gebeurt om de leefbaarheid te vergroten, maar ook om te verduurzamen. De wijk werd steeds leger, bewoners vertrokken in afwachting van de nieuwbouwplannen van Actium. Om de wijk zo leefbaar mogelijk te houden tot de sloop werd een aantal maatregelen genomen, zoals tijdelijke bewoning, bewaking en het dicht timmeren van woningen. Een kunstenaar is gevraagd om een muurschildering te maken op één van de te slopen woningen om de leegstaande wijk wat meer kleur te geven.

December 2021

Het Haerenkwartier in Oosterwolde is compleet vernieuwd!

In het Haerenkwartier in Oosterwolde zijn in anderhalf jaar alle woningen vernieuwd. Bewoners dachten actief mee over de plannen om het Haerenkwartier klaar te maken voor de toekomst. Samen met hen is gekozen voor sloop en nieuwbouw. Er kwamen 44 levensloopbestendige woningen, 115 eengezinswoningen en 11 seniorenwoningen. Gebouwd volgens een vernieuwend concept, tussen sloop en nieuwbouw zaten maar 8 weken. De nieuwe woningen zijn gasloos en energieneutraal. Bewoners werden door medewerkers van Actium en de aannemer begeleid in het proces van keuzes maken en verhuizen. Een groot deel van de bewoners keerde na een verblijf in een wisselwoning weer terug op hun oude adres of een nieuwe plek in de wijk. Er kwam ook ruimte vrij voor nieuwe wijkbewoners. Gemeente Ooststellingwerf start in het voorjaar van 2022 met de openbare ruimte. Ook dit gaat in nauw overleg met buurtbewoners.

December 2021

Strategische koers 2022+ gereed

De nieuwe herijkte Strategische Koers voor 2022 en de jaren erna, is vastgesteld. Waar gaan we voor en waar staan we voor? Dat blijft bovenal: 'Een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst.' Vol energie gaan we verder op de weg die we enkele jaren geleden zijn ingeslagen. We houden onverkort vast aan onze missie. En zoeken de beste oplossingen voor de uitdagingen om ons heen. Want die zijn er genoeg. De herijkte koers is mede mogelijk gemaakt door vele collega’s en samenwerkingspartners die met ons meedachten. 
 

Meer over deze gebeurtenis

Volgend hoofdstuk: 01 Voorwoord

Logo Reporting
Versie:
v3.8.11
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting